Mẫu đơn thờ linh cốt









 

Sư Ông Viện Trưởng Thích Tịnh Từ và Sư Ông Viện Phó Thích Tịnh Diệu